LIBRARY

MY ARTICLES

Formula

Category Sub Category Name Function View
Category Sub Category Name Function View
An Shen Ji
安神劑
Zhong Zhen An Shen
重鎮安神
Ci Zhu Wan
磁朱丸
Magnetite and Cinnabar Pill
Enriches the yin, nourishes the blood, subdues the yang and improves vision. View
An Shen Ji
安神劑
Zhong Zhen An Shen
重鎮安神
Zhen Zhu Mu Wan
珍珠母丸
Mother-of-Pearl Pill
Enriches the yin, nourishes the blood, sedates the heart, and calms the spirit. View
An Shen Ji
安神劑
Zhong Zhen An Shen
重鎮安神
Zhu Sha An Shen Wan
朱砂安神丸
Cinnabar Pill to Calm the Spirit
Sedates the heart, calms the spirit, drains fire, and nourishes the yin. View
An Shen Ji
安神劑
Zi Yang An Shen
滋養安神
Gan Mai Da Zao Tang
甘麥大棗湯
Licorice, Wheat, and Jujube Decoction
Nourishes the heart, calms the spirit, harmonizes the middle burner, as well as supplements the spleen qi. View
An Shen Ji
安神劑
Zi Yang An Shen
滋養安神
Suan Zao Ren Tang
酸棗仁湯
Sour Jujube Decoction
Nourishes the blood, calms the spirit, clears heat, and eliminates irritability. View
An Shen Ji
安神劑
Zi Yang An Shen
滋養安神
Tian Wang Bu Xin Dan
天王補心丹
Emperor of Heaven's Special Pill to Tone the Heart
Enriches the yin, nourishes the blood, tones the heart, and calms the spirit. View
Biao Li Shuang Jie Ji
表裏雙解劑
Jie Biao Gong Li
解表攻裏
Da Chai Hu Tang
大柴胡湯
Major Bupleurum Decoction
Harmonizes and releases the lesser yang, and drains internal clumping due to heat. View
Biao Li Shuang Jie Ji
表裏雙解劑
Jie Biao Gong Li
解表攻裏
Fang Feng Tong Sheng San
防風通聖散
The Wise Clearing Ledebouriella Powder
Disperses wind, releases the exterior, drains heat, and regulates the bowels. View
Biao Li Shuang Jie Ji
表裏雙解劑
Jie Biao Qing Li
解表清裏
Ge Gen Huang Qin Huang Lian Tang
葛根黃芩黃連湯
Kudzu, Coptis, and Scutellaria Decoction
Releases the exterior and clears heat. View
Biao Li Shuang Jie Ji
表裏雙解劑
Jie Biao Qing Li
解表清裏
Shi Gao Tang
石膏湯
Gypsum Decoction
Clears heat, relieves toxicity, induces sweat, and releases the exterior. View
Biao Li Shuang Jie Ji
表裏雙解劑
Jie Biao Wen Li
解表溫裏
Wu Ji San
五積散
Five-Accumulation Powder
Releases the exterior, warms the interior, smooths the flow of qi, transforms phlegm, invigorates the blood, and reduces accumulation. View
Bu Yi Ji
補益劑
Bu Qi
補氣
Bu Zhong Yi Qi Tang
補中益氣湯
Tones the Middle and Augments the Qi Decoction
Tones the qi of the middle burner and raises sunken yang. View
Bu Yi Ji
補益劑
Bu Qi
補氣
Ren Shen Ha Jie San
人參蛤蚧散
Ginseng and Gecko Powder
Tones the qi, clears the lungs, alleviates coughing and wheezing. View
Bu Yi Ji
補益劑
Bu Qi
補氣
Shen Ling Bai Shu San
參苓白朮散
Ginseng, Poria, and Atractylodes Macrocephala Powder
Augments the qi, strengthens the spleen, leaches out dampness, and controls diarrhea. View
Bu Yi Ji
補益劑
Bu Qi
補氣
Sheng Mai San
生脈散
Generate the Pulse Powder
Augments the qi, generates fluids, preserves the yin, and stops excessive sweating. View
Bu Yi Ji
補益劑
Bu Qi
補氣
Si Jun Zi Tang
四君子湯
Four-Gentleman Decoction
Tones the qi and strengthens the spleen. View
Bu Yi Ji
補益劑
Bu Xue
補血
Dang Gui Bu Xue Tang
當歸補血湯
Tangkuei Decoction to Tone the Blood
Tones the qi and generates blood. View
Bu Yi Ji
補益劑
Bu Xue
補血
Gui Pi Tang
歸脾湯
Restore the Spleen Decoction
Augments the qi, tones the blood, strengthens the spleen, and nourishes the heart. View
Bu Yi Ji
補益劑
Bu Xue
補血
Si Wu Tang
四物湯
Four-Substance Decoction
Tones and regulates the blood. View
Bu Yi Ji
補益劑
Bu Xue
補血
Zhi Gan Cao Tang
炙甘草湯
Honey-Fried Licorice Decoction
Augments the qi, nourishes the blood, enriches the yin, and restores the pulse. View
Bu Yi Ji
補益劑
Bu Yang
補陽
Shen Qi Wan
腎氣丸
Kidney Qi Pill
Warms and tones the kidney yang. View
Bu Yi Ji
補益劑
Bu Yang
補陽
You Gui Wan
右歸丸
Restore the Right (Kidney) Pill
Warms and tones the kidney yang, replenishes the essence, and tones the blood. View
Bu Yi Ji
補益劑
Bu Yin
補陰
Bu Fei Er Jiao Tang
補肺阿膠湯
Lungs Toning Donkey-Hide Gelatin Decoction
Nourishes the yin, tones the lungs, controls coughing, and stops bleeding. View
Bu Yi Ji
補益劑
Bu Yin
補陰
Da Bu Yin Wan
大補陰丸
Great Yin Toning Pill
Enriches the yin and causes fire to descend. View
Bu Yi Ji
補益劑
Bu Yin
補陰
Gui Lu Er Xian Jiao
龜鹿二仙膠
Tortoise Shell and Deer Antler Syrup
Nourishes and replenishes the yin, tones the essence, augments the qi, and tones and strengthens the yang. View
Bu Yi Ji
補益劑
Bu Yin
補陰
Liu Wei Di Huang Wan
六味地黃丸
Six-Ingredient Pill with Rehmannia
Nourishes the liver and kidneys. View
Bu Yi Ji
補益劑
Bu Yin
補陰
Qi Bao Mei Ran Dan
七寶美髯丹
Seven-Treasure Special Pill for Beautiful Whiskers
Enriches the kidney fluids and nourishes the liver blood. View
Bu Yi Ji
補益劑
Bu Yin
補陰
Shi Hu Ye Guang Wan
石斛夜光丸
Dendrobium Pill for Night Vision
Extinguishes liver wind, enriches the yin, and improves the vision. View
Bu Yi Ji
補益劑
Bu Yin
補陰
Yi Guan Jian
一貫煎
Linking Decoction
Enriches the yin the spreads the liver qi. View
Bu Yi Ji
補益劑
Bu Yin
補陰
Zuo Gui Wan
左歸丸
Restore the Left (Kidney) Pill
Nourishes the yin, and tones the kidneys. View
Bu Yi Ji
補益劑
Qi Xue Shuang Bu
氣血雙補
Ba Zhen Tang
八珍湯
Eight-Treasure Decoction
Tones and augments the qi and blood. View
Bu Yi Ji
補益劑
Qi Xue Shuang Bu
氣血雙補
Tai Shan Pan Shi San
泰山磐石散
Powder that Gives the Stability of Mountain Tai
Augments the qi, strengthens the spleen, nourishes the blood, and calms the fetus. View
Gu Se Ji
固澀劑
Gu Beng Zhi Dai
固本止帶
Gu Jing Wan
固經丸
Stabilize the Menses Pill
Enriches the yin, clears heat, stops bleeding, and stabilizes the menses. View
Gu Se Ji
固澀劑
Gu Beng Zhi Dai
固本止帶
Wan Dai Tang
完帶湯
End Discharge Decoction
Tones the middle burner, strengthens the spleen, transforms dampness, and stops vaginal discharge. View
Gu Se Ji
固澀劑
Gu Beng Zhi Dai
固本止帶
Zhen Ling Dan
鎮靈丹
Rouse the Spirit Special Pill
Stabilizes uterine bleeding and transforms blood stasis. View
Gu Se Ji
固澀劑
Gu Biao Zhi Han
固表止汗
Mu Li San
牡蠣散
Oyster Shell Powder
Inhibits sweating and stabilizes the exterior. View
Gu Se Ji
固澀劑
Gu Biao Zhi Han
固表止汗
Yu Ping Feng San
玉屏風散
Jade Windscreen Powder
Augments the qi, stabilizes the exterior, and stops sweating. View
Gu Se Ji
固澀劑
Lian Fei Zhi Ke
斂肺止咳
Jiu Xian San
九仙散
Nine-Immortal Powder
Preserves the lungs, stops coughing, augments the qi, and nourishes the yin. View
Gu Se Ji
固澀劑
Se Chang Gu Tuo
澀腸固脫
Si Shen Wan
四神丸
Four-Miracle Pill
Warms and tones the spleen and kidneys, binds up the intestines, and controls diarrhea. View
Gu Se Ji
固澀劑
Se Chang Gu Tuo
澀腸固脫
Tao Hua Tang
桃花湯
Peach Blossom Decoction
Warms the middle and binds up the bowels. View
Gu Se Ji
固澀劑
Se Chang Gu Tuo
澀腸固脫
Zhen Ren Yang Zang Tang
真人養臟湯
The Immortal's Decoction to Nourish the Organs
Binds up the intestines, controls diarrhea, tones and warms the spleen and kidneys. View
Gu Se Ji
固澀劑
Se Jing Zhi Yi
澀精止遺
Jin Suo Gu Jing Wan
金鎖固精丸
Metal Lock Pill to Stabilize the Essence
Stabilizes the kidneys and binds up the semen. View
Gu Se Ji
固澀劑
Se Jing Zhi Yi
澀精止遺
San Piao Xiao San
桑螵蛸散
Mantis Egg-Case Powder
Regulates and tones the heart and kidneys, stabilizes the essence, and controls emissions. View
Gu Se Ji
固澀劑
Se Jing Zhi Yi
澀精止遺
Suo Quan Wan
縮泉丸
The Sluice Controlling Pill
Warms the kidneys, dispels cold, reduces urinary frequency, and stops leakage. View
He Jie Ji
和解劑
He Jie Shao Yang
和解少陽
Chai Hu Da Yuan Yin
柴胡達原飲
Bupleurum Decoction to Reach the Membrane Source
Transforms phlegm and dampness, and penetrates to the membrane source. View
He Jie Ji
和解劑
He Jie Shao Yang
和解少陽
Hao Qin Qing Dan Tang
蒿芩清膽湯
Artemisia Annua and Scutellaria Decoction to Clear the Gallbladder
Clears gallbladder heat, harmonizes the stomach qi, and transforms phlegm. View
He Jie Ji
和解劑
He Jie Shao Yang
和解少陽
Xiao Chai Hu Tang
小柴胡湯
Minor Bupleurum Decoction
Harmonizes the lesser yang. View
He Jie Ji
和解劑
Tiao He Chang Wei
調和腸胃
Ban Xia Xie Xin Tang
半夏瀉心湯
Pinellia Decoction to Drain the Epigastrium
Harmonizes the stomach, directs negative qi downward, disperses clumping, and eliminates focal distention. View
He Jie Ji
和解劑
Tiao He Gan Pi
調和肝脾
Si Ni San
四逆散
The Retroacting Powder for the Extremities
Vents pathogenic influences, releases constraints, spreads the liver qi, and regulates the spleen. View
He Jie Ji
和解劑
Tiao He Gan Pi
調和肝脾
Tong Xie Yao Fang
痛瀉要方
Important Formula for Painful Diarrhea
Spreads the liver qi and tones the spleen. View
He Jie Ji
和解劑
Tiao He Gan Pi
調和肝脾
Xiao Yao San
逍遙散
The Carefree Powder
Spreads the liver qi, strengthens the spleen, and nourishes the blood. View
Jie Biao Ji
解表劑
Fu Zheng
扶正
Bai Du San
敗毒散
The Powder that Dispels Pathogenic Influences
Induces sweating, releases the exterior, dispels wind, and alleviates pain. View
Jie Biao Ji
解表劑
Fu Zheng
扶正
Cong Bai Qi Wei Yin
蔥白七味飲
Scallion Decoction with Seven Ingredients
Nourishes the blood and releases the exterior. View
Jie Biao Ji
解表劑
Fu Zheng
扶正
Jia Jian Wei Rui Tang
加減葳蕤湯
Modified Polygonatum Odoratum Decoction
Nourishes the yin, clears heat, induces sweating, and releases the exterior. View
Jie Biao Ji
解表劑
Fu Zheng
扶正
Zai Zao San
再造散
Renewal Powder
Tones the yang, augments the qi, induces sweating, and releases the exterior. View
Jie Biao Ji
解表劑
Xin Liang
辛涼
Chai Ge Jie Ji Tang
柴葛解肌湯
Bupleurum and Kudzu Decoction to Release the Muscle Layer
Releases pathogenic influences from the muscle layer and clears interior heat. View
Jie Biao Ji
解表劑
Xin Liang
辛涼
Cong Shi Jie Geng Tang
葱豉桔梗湯
Scallion, Prepared Soybean and Platycodon Decoction
Scatters wind, releases the exterior, and clears heat from the lungs. View
Jie Biao Ji
解表劑
Xin Liang
辛涼
Ma Xing Shi Gan Tang
麻杏石甘湯
Ephedra, Apricot Kernel, Gypsum, and Licorice Decoction
Facilitates the flow of lung qi, clears heat, and calms wheezing by directing negative qi downward. View
Jie Biao Ji
解表劑
Xin Liang
辛涼
Sang Ju Yin
桑菊飲
Mulberry Leaf and Chrysanthemum Decoction
Releases exterior wind-heat and alleviates coughing by facilitating the flow of lung qi. View
Jie Biao Ji
解表劑
Xin Liang
辛涼
Sheng Ma Ge Geng Tang
升麻葛根湯
Cimicifuga and Kudzu Decoction
Releases the muscle layer and vents rashes. View
Jie Biao Ji
解表劑
Xin Liang
辛涼
Yin Qiao San
銀翹散
Honeysuckle and Forsythia Powder
Disperses wind-heat, clears heat, and relieves toxicity. View
Jie Biao Ji
解表劑
Xin Liang
辛涼
Zhu Ye Liu Bang Tang
竹葉柳蒡湯
Lophatherus, Willow, and Arctium Decoction
Releases the exterior and rashes, clears the lungs and stomach. View
Jie Biao Ji
解表劑
Xin Wen
辛溫
Gui Zhi Tang
桂枝湯
Cinnamon Twig Decoction
Releases pathogenic influences from the muscle layer and regulates the nutritive and protective qi. View
Jie Biao Ji
解表劑
Xin Wen
辛溫
Jia Wei Xiang Su San
加味香蘇散
Augmented Cyperus and Perilla Leaf Powder
Induces sweating and releases the exterior. View
Jie Biao Ji
解表劑
Xin Wen
辛溫
Jiu Wei Qiang Huo Tang
九味羌活湯
Nine-Herb Decoction with Notopterygium
Releases exterior dampness and clears interior heat. View
Jie Biao Ji
解表劑
Xin Wen
辛溫
Ma Huang Tang
麻黃湯
Ephedra Decoction
Releases exterior cold and alleviates wheezing. View
Jie Biao Ji
解表劑
Xin Wen
辛溫
Xiao Qing Long Tang
小青龍湯
Minor Bluegreen Dragon Decoction
Releases the externally contracted wind-cold, transforms internally congested fluids, fever and chills, coughing, wheezing, stringy sputum, dry skin and body aches. View
Kai Qiao Ji
開竅劑
Liang Kai
涼開
An Gong Niu Huang Wan
安宮牛黃丸
Cattle Gallstone Pill that Calms the Heart
Clears heat, relieves toxicity, dislodges phlegm, opens the orifices, and calms the spirit. View
Kai Qiao Ji
開竅劑
Liang Kai
涼開
Zhi Bao Dan
至寶丹
Greatest Treasure Pill
Clears heat, opens the sensory orifices, transforms turbidity, and relieves toxicity. View
Kai Qiao Ji
開竅劑
Liang Kai
涼開
Zi Xue
紫雪
Purple Snow
Controls spasms and convulsions, opens the orifices, clears heat, relieves toxicity and calms the spirit. View
Kai Qiao Ji
開竅劑
Wen Kai
溫開
Xu He Xiang Wan
蘇合香丸
Liquid Styrax Pill
Warms and aromatically opens the orifices, promotes the movement of qi and alleviates pain. View
Kai Qiao Ji
開竅劑
Wen Kai
溫開
Zi Jin Ding
紫金錠
Purple Gold Tablet
Transforms phlegm, opens the orifices, relieves toxicity, dissipates nodules and alleviates soreness. View
Li Qi Ji
理氣劑
Jiang Qi
降氣
Ding Chuan Ji
定喘湯
The Wheeze Calming Decoction
Expands the lungs, disseminates and redirects the lung qi, expels phlegm and calms wheezing. View
Li Qi Ji
理氣劑
Jiang Qi
降氣
Ju Pi Zhu Ru Tang
橘皮竹茹湯
Tangerine Peel and Bamboo Shavings Decoction
Directs negative qi downward, relieves hiccough, augments the qi, and clears heat. View
Li Qi Ji
理氣劑
Jiang Qi
降氣
Si Mo Tang
四磨湯
Four Ground-Herb Decoction
Promotes the movement of qi, directs negative qi downward, expands the chest and dissipates clumps. View
Li Qi Ji
理氣劑
Jiang Qi
降氣
Su Zi Jiang Qi Tang
蘇子降氣湯
Perilla Fruit Decoction to Direct the Qi Downward
Directs negative qi downward, calms wheezing, alleviates coughing and transforms phlegm. View
Li Qi Ji
理氣劑
Jiang Qi
降氣
Xuan Fu Dai Zhe Tang
旋覆代赭湯
Inula and Hematite Decoction
Directs negative qi downward, transforms phlegm, augments the qi and harmonizes the stomach. View
Li Qi Ji
理氣劑
Xing Qi
行氣
Ban Xia Hou Pu Tang
半夏厚朴湯
Pinellia and Magnolia Bark Decoction
Promotes the movement of qi, dissipates clumps, directs negative qi downward and transforms phlegm. View
Li Qi Ji
理氣劑
Xing Qi
行氣
Hou Pu Wen Zhong Tang
厚朴溫中湯
The Middle Burner Warming Magnolia Bark Decoction
Warms the middle burner, promotes the movement of qi, dries dampness and dissipates fullness. View
Li Qi Ji
理氣劑
Xing Qi
行氣
Jin Ling Zi San
金玲子散
Melia Toosendan Powder
Spreads liver qi, invigorates blood and alleviates pain. View
Li Qi Ji
理氣劑
Xing Qi
行氣
Ju He Wan
橘核丸
Tangerine Seed Pill
Promotes the movement of qi, alleviates pain, softens hardness, and dissipates clumps. View
Li Qi Ji
理氣劑
Xing Qi
行氣
Nuan Gan Jian
暖肝煎
The Liver Warming Decoction
Warms the liver and kidneys, promotes the movement of qi, and alleviates pain. View
Li Qi Ji
理氣劑
Xing Qi
行氣
Tian Tai Wu Yao San
天台烏藥散
Top Quality Lindera Powder
Promotes the movement of qi, spreads liver qi, scatters cold, and alleviates pain. View
Li Qi Ji
理氣劑
Xing Qi
行氣
Yue Ju Wan
越鞠丸
Surpass Restraint Pill
Promotes the movement of qi and releases constraints. View
Li Qi Ji
理氣劑
Xing Qi
行氣
Zhi Shi Xie Bai Gui Zhi Tang
枳實薤白桂枝湯
Immature Bitter Orange, Chinese Chive, and Cinnamon Twig Decoction
Unblocks the yang, dissipates clumps, expels phlegm and directs the qi downward. View
Li Xue Ji
理血劑
Huo Xue Qu Yu
活血祛瘀
Bu Yang Huan Wu Tang
補陽還五湯
The Yang Toning Decoction that Restores Five (Tenths of Yang Qi)
Invigorates the blood, transforms blood stasis, tones the qi and unblocks the channels. View
Li Xue Ji
理血劑
Huo Xue Qu Yu
活血祛瘀
Fu Yuan Huo Xue Tang
復元活血湯
The Blood Invigorating Decoction that Revives Essence
Invigorates the blood, dispels blood stasis, spreads the liver qi and unblocks the channels. View
Li Xue Ji
理血劑
Huo Xue Qu Yu
活血祛瘀
Gui Zhi Fu Lin Wan
桂枝茯苓丸
Cinnamon Twig and Poria Pill
Invigorates the blood, transforms blood stasis and reduces the size of abdominal masses. View
Li Xue Ji
理血劑
Huo Xue Qu Yu
活血祛瘀
Qi Li San
七厘散
Seven-Thousands of a Tael Powder
Invigorates the blood, dispels blood stasis, stops bleeding and alleviates pain. View
Li Xue Ji
理血劑
Huo Xue Qu Yu
活血祛瘀
Sheng Hua Tang
生化湯
Revival and Transformation Decoction
Invigorates the blood, dispels blood stasis, warms the menses and alleviates pain. View
Li Xue Ji
理血劑
Huo Xue Qu Yu
活血祛瘀
Shi Xiao San
失笑散
Sudden Smile Powder
Invigorates the blood, dispels blood stasis, disperses clumps and alleviates pain. View
Li Xue Ji
理血劑
Huo Xue Qu Yu
活血祛瘀
Tao He Cheng Qi Tang
桃核承氣湯
Peach Pit Decoction that Orders the Qi
Breaks up and dispels blood stasis. View
Li Xue Ji
理血劑
Huo Xue Qu Yu
活血祛瘀
Wen Jing Tang
溫經湯
The Menses-Warming Decoction
Warms the menses, dispels cold, dispels blood stasis and nourishes blood. View
Li Xue Ji
理血劑
Huo Xue Qu Yu
活血祛瘀
Xue Fu Zhu Yu Tang
血府逐瘀湯
Dispel Stasis from the Mansion of Blood Decoction
Invigorates the blood, dispels blood stasis, spreads the liver qi and alleviates pain. View
Li Xue Ji
理血劑
Zhi Xue
止血
Huai Hua San
槐花散
Sophora Japonica Flower Powder
View
Li Xue Ji
理血劑
Zhi Xue
止血
Huang Tu Tang
黃土湯
Yellow Earth Decoction
Warms the yang, strengthens the spleen, nourishes the blood and stops bleeding. View
Li Xue Ji
理血劑
Zhi Xue
止血
Jiao Ai Tang
膠艾湯
Donkey-Hide Gelatin and Mugwort Decoction
Nourishes the blood, stops bleeding, regulates menstruation and calms the fetus. View
Li Xue Ji
理血劑
Zhi Xue
止血
Ke Xue Fang
咳血方
Blood Expectoration Formula
Clears fire, transforms phlegm, preserves the lungs and relieves coughing. View
Li Xue Ji
理血劑
Zhi Xue
止血
Shi Hui San
十灰散
Ten Ground Herbs Powder
Cools the blood and stops bleeding. View
Li Xue Ji
理血劑
Zhi Xue
止血
Si Sheng Wan
四生丸
Four-Fresh Pill
Cools the blood and stops bleeding. View
Li Xue Ji
理血劑
Zhi Xue
止血
Xiao Ji Yin Zi
小薊飲子
Cephalanoplos Decoction
Cools the blood, stops bleeding and promotes urination and unblocks urinary channels. View
Qing Re Ji
清熱劑
Qi Xue Liang Qing
氣血兩清
Qing Wen Bai Du Yin
清瘟敗毒飲
Epidemics Clearing and Toxin Dispelling Decoction
Clears heat, relieves toxicity, cools the blood and drains fire. View
Qing Re Ji
清熱劑
Qing Qi Fen Re
清氣分熱
Bai Hu Tang
白虎湯
White Tiger Decoction
Clears heat and generates fluids. View
Qing Re Ji
清熱劑
Qing Qi Fen Re
清氣分熱
Zhu Ye Shi Gao Tang
竹葉石膏湯
Lophatherus and Gypsum Decoction
Clears heat, generates fluids, augments the qi and harmonizes the stomach. View
Qing Re Ji
清熱劑
Qing Re Jie Du
清熱解毒
Huang Lian Jie Du Tang
黃連解毒湯
Coptis Decoction to Relieve Toxicity
Drains fire and relieves toxicity. View
Qing Re Ji
清熱劑
Qing Re Jie Du
清熱解毒
Liang Ge San
涼膈散
Cool the Diaphragm Powder
Drains fire and unblocks the bowels by clearing the upper burner and draining the middle burner. View
Qing Re Ji
清熱劑
Qing Re Jie Du
清熱解毒
Pu Ji Xiao Du Yin
普濟消毒飲
Universal Beneficiary Toxin Dissipation Decoction
Disperses wind-heat, clears heat and eliminates toxin. View
Qing Re Ji
清熱劑
Qing Xue Re
清血熱
Qing Gu San
清骨散
The Bones Cooling Powder
Clears deficient heat and alleviates the disorder of steaming bone. View
Qing Re Ji
清熱劑
Qing Xue Re
清血熱
Qing Hao Bie Jia Tang
青蒿鱉甲湯
Artemisia Annua and Soft-Shelled Turtle Shell Decoction
Nourishes the yin and vents heat. View
Qing Re Ji
清熱劑
Qing Xue Re
清血熱
Qin Jiao Bie Jia San
秦艽鱉甲散
Gentiana Qinjiao and Soft-Shelled Turtle Shell Powder
Nourishes the yin and blood, drains heat and alleviates steaming bone disorder. View
Qing Re Ji
清熱劑
Qing Yin Liang Xue
清營涼血
Qing Yin Tang
清營湯
The Nutritive Level Clearing Decoction
Clears the nutritive level, drains heat, nourishes the yin and invigorates blood. View
Qing Re Ji
清熱劑
Qing Yin Liang Xue
清營涼血
Xi Jiao Di Huang Tang
犀角地黃湯
Rhinoceros Horn and Rehmannia Decoction
Clears heat, relieves toxin, cools the blood and dispels blood stasis. View
Qing Re Ji
清熱劑
Qing Zhang Fu Re
清臟腑熱
Bai Tou Weng Tang
白頭翁湯
Pulsatilla Decoction
Clears heat and alleviates dysenteric disorders. View
Qing Re Ji
清熱劑
Qing Zhang Fu Re
清臟腑熱
Dao Chi San
導赤散
Conducting the Red Powder
Clears the heart, nourishes the yin and promotes urination. View
Qing Re Ji
清熱劑
Qing Zhang Fu Re
清臟腑熱
Long Dan Xie Gan Tang
龍膽瀉肝湯
Gentiana Longdancao Decoction to Drain the Liver
Drains fire from the liver and gallbladder, and clears damp-heat from the lower burner. View
Qing Re Ji
清熱劑
Qing Zhang Fu Re
清臟腑熱
Shao Yao Tang
芍藥湯
Peony Decoction
Regulates and harmonizes the qi and blood, clears heat and relieves toxicity. View
Qing Re Ji
清熱劑
Qing Zhang Fu Re
清臟腑熱
Xie Bai San
瀉白散
White Draining Powder
Drains heat from the lungs, alleviates coughing and calms wheezing. View
Qing Re Ji
清熱劑
Qing Zhang Fu Re
清臟腑熱
Xie Huang San
瀉黃散
Yellow Draining Powder
Drains smoldering fire from spleen and stomach. View
Qing Re Ji
清熱劑
Qing Zhang Fu Re
清臟腑熱
Xie Wei San
瀉胃散
Stomach Draining Powder
Drains stomach fire and cools the blood. View
Qing Re Ji
清熱劑
Qing Zhang Fu Re
清臟腑熱
Yu Nu Jian
玉女煎
Jade Maiden Decoction
Drains heat from the stomach and nourishes the yin. View
Qing Re Ji
清熱劑
Qing Zhang Fu Re
清臟腑熱
Zuo Jin Wan
左金丸
Left Metal Pill
Clears liver heat, directs negative qi downward and stops vomiting. View
Qu Chong Ji
驅蟲劑

Fei Er Wan
肥兒丸
Fat Baby Pill
Kills parasites, reduces accumulation, strengthens the spleen and clears heat. View
Qu Chong Ji
驅蟲劑

Wu Mei Wan
烏梅丸
Mume Pill
Warms the intestines and eradicates roundworms. View
Qu Shi Ji
祛濕劑
Li Shui Shen Shi
利水滲濕
Wu Ling San
五苓散
Five-Ingredient Powder with Poria
Warms the yang, promotes the transforming function of qi, promotes urination and drains dampness. View
Qu Shi Ji
祛濕劑
Li Shui Shen Shi
利水滲濕
Wu Pi San
五皮散
Five-Peel Powder
Regulates qi, strengthens the spleen, resolves dampness and reduces edema. View
Qu Shi Ji
祛濕劑
Li Shui Shen Shi
利水滲濕
Zhu Ling Tang
豬苓湯
Polyporus Decoction
Promotes urination, clears heat and nourishes the yin. View
Qu Shi Ji
祛濕劑
Qing Re Qu Shi
清熱祛濕
Ba Zheng San
八正散
Eight Rectifying Herbs Powder
Clears and drains heat, promotes urination and opens up painful urethral blockage. View
Qu Shi Ji
祛濕劑
Qing Re Qu Shi
清熱祛濕
San Ren Tang
三仁湯
Three Nuts Decoction
Disseminates the qi, facilitates the qi mechanism and clears damp-heat. View
Qu Shi Ji
祛濕劑
Qing Re Qu Shi
清熱祛濕
Yin Chen Hao Tang
茵陳蒿湯
Artemisia Yinchenhao Decoction
Clears heat, resolves dampness and reduces jaundice. View
Qu Shi Ji
祛濕劑
Qu Feng Sheng Shi
祛風勝濕
Du Huo Ji Sheng Tang
獨活寄生湯
Angelica Pubescens and Sanjisheng Decoction
Expels wind-dampness, disperses painful obstruction, helps liver and kidney and tones qi and blood. View
Qu Shi Ji
祛濕劑
Qu Feng Sheng Shi
祛風勝濕
Qiang Huo Sheng Shi Tang
羌活勝濕湯
Dampness Subdual Notopterygium Decoction
Expels wind and subdues dampness. View
Qu Shi Ji
祛濕劑
Wen Hua Shui Shi
溫化水濕
Ling Gui Shu Gan Tang
苓桂朮甘湯
Poria, Cinnamon Twig, Atractylodis Macrocephalae, and Licorice Decoction
Warms and transforms phlegm and congested fluids, strengthens the spleen and resolves dampness. View
Qu Shi Ji
祛濕劑
Wen Hua Shui Shi
溫化水濕
Zhen Wu Tang
真武湯
True Warrior Decoction
Warms the yang and promotes urination. View
Qu Shi Ji
祛濕劑
Zao Shi He Wei
燥濕和胃
Huo Xiang Zheng Qi San
藿香正氣散
Agastache Powder for Qi Rectification
Relieves exterior, transforms dampness, regulates the qi and harmonizes the middle burner. View
Qu Shi Ji
祛濕劑
Zao Shi He Wei
燥濕和胃
Pin Wei San
平胃散
Calm Stomach Powder
Dries dampness, improves the transportation function of spleen, promotes the qi movement and harmonizes the stomach. View
Qu Shu Ji
祛暑劑
Qing Shu Yi Qi
清暑益氣
Qing Shu Yi Qi Tang
清暑益氣湯
Summer Heat Clearing and Qi Augmentation Decoction
Clears summer heat, augments the qi, nourishes the yin and generates fluids. View
Qu Shu Ji
祛暑劑
Qu Shu Jie Biao
祛暑解表
Xin Jia Xiang Ru Yin
新加香薷飲
Newly Augmented Elsholtzia Decoction
Expels summer heat, releases the exterior, clears heat and resolves dampness. View
Qu Shu Ji
祛暑劑
Qu Shu Li Shi
祛暑利濕
Gui Ling Gan Lu Yin
桂苓甘露飲
Cinnamon and Poria Sweet Dew Decoction
Expels summer heat, clears heat, transforms and resolves dampness. View
Qu Shu Ji
祛暑劑
Qu Shu Li Shi
祛暑利濕
Liu Yi San
六一散
Six-to-One Powder
Expels summer heat and resolves dampness. View
Qu Shu Ji
祛暑劑
Qu Shu Qing Re
祛暑清熱
Qing Lu Yin
清絡飲
Collaterals Clearing Decoction
Expels summer heat and clears heat. View
Qu Tan Ji
祛痰劑
Qing Re Hua Tan
清熱化痰
Gun Tan Wan
滾痰丸
Vaporize Phlegm Pill
Drains fire and dispels phlegm. View
Qu Tan Ji
祛痰劑
Qing Re Hua Tan
清熱化痰
Qing Qi Hua Tan Wan
清氣化痰丸
Qi Clearing and Phlegm Transformation Pill
Clears heat, transforms phlegm, directs negative qi downward and alleviates coughing. View
Qu Tan Ji
祛痰劑
Qing Re Hua Tan
清熱化痰
Xiao Xian Xiong Tang
小陷胸湯
Minor Sinking Into the Chest Decoction
Clears heat, transforms phlegm, expands the chest and dissipates clumps. View
Qu Tan Ji
祛痰劑
Ren Zao Hua Tan
潤燥化痰
Bei Mu Gua Lou San
貝母瓜簍散
Fritillaria and Trichosanthes Fruit Powder
Moistens the lungs, clears heat, regulates the qi and tranforms phlegm. View
Qu Tan Ji
祛痰劑
Wen Hua Han Tan
溫化寒痰
Lin Gan Wu Wei Jiang Xin Tang
苓甘五味薑辛湯
Poria, Licorice, Schisandra, Ginger and Asarum Decoction
Warms the lungs and tranforms congested fluids. View
Qu Tan Ji
祛痰劑
Zao Shi Hua Tan
燥濕和胃
Er Chen Tang
二陳湯
Two-Cured Decoction
Dries dampness, transforms phlegm, regulates the qi and harmonizes the middle burner. View
Qu Tan Ji
祛痰劑
Zao Shi Hua Tan
燥濕和胃
Fu Ling Wan
茯苓丸
Poria Decoction
Dries dampness, directs the qi movement, softens the hardness and dispels phlegm. View
Qu Tan Ji
祛痰劑
Zao Shi Hua Tan
燥濕和胃
Wen Dan Tang
溫膽湯
Gallbladder Warming Decoction
Regulates the qi, transforms phlegm, clears the gallbladder and harmonizes the stomach. View
Qu Tan Ji
祛痰劑
Zhi Feng Hua Tan
治風化痰
Ban Xia Bai Shu Tian Ma Tang
半夏白朮天麻湯
Pinellia, Atractylodis Macrocephalae, and Gastrodia Decoction
Dispels dampness, transforms phlegm, calms the liver and extinguishes wind. View
Qu Tan Ji
祛痰劑
Zhi Feng Hua Tan
治風化痰
Zhi Sou San
止嗽散
Cough Alleviation Powder
Alleviates coughing, transforms phlegm, disperses the exterior and disseminates the lung qi. View
Run Zao Ji
潤燥劑
Zi Yin Run Zao
滋陰潤燥
Bai He Gu Jing Tang
百合固金湯
Lily Bulb Decoction to Preserve the Metal
Nourishes the yin, moistens the lungs, transforms phlegm and alleviates coughing. View
Run Zao Ji
潤燥劑
Zi Yin Run Zao
滋陰潤燥
Mai Men Dong Tang
麥門冬湯
Ophiopogonis Decoction
Nourishes the lungs and stomach, directs negative qi downward and harmonizes the internals. View
Run Zao Ji
潤燥劑
Zi Yin Run Zao
滋陰潤燥
Yang Yin Qing Fei Tang
養陰清肺湯
Nourish the Yin and Clear the Lungs Decoction
Nourishes the yin and clears the lungs. View
Wen Li Ji
溫裏劑
Hui Yang Jui Ni
回陽救逆
Hei Xi Dan
黑錫丹
Black Tin Pill
Warms and strengthens the lower source, and forces the floating yang downward. View
Wen Li Ji
溫裏劑
Hui Yang Jui Ni
回陽救逆
Hui Yang Jiu Ji Tang
回陽救急湯
Revival Decoction which Restores the Yang
Restores and rejuvenates the yang, augments the qi and revives the pulse. View
Wen Li Ji
溫裏劑
Hui Yang Jui Ni
回陽救逆
Shen Fu Tang
參附湯
Ginseng and Prepared Aconite Decoction
Restores the yang and prevents the qi from collapse. View
Wen Li Ji
溫裏劑
Hui Yang Jui Ni
回陽救逆
Si Ni Tang
四逆湯
Frigid Extremities Decoction
Restores the yang and circulation in frigid extremities. View
Wen Li Ji
溫裏劑
Wen Jing San Han
溫經散寒
Dang Gui Si Ni Tang
當歸四逆湯
Tangkuei Decoction for Frigid Extremities
Warms the channels, disperses cold, nourishes the blood and opens blocked blood vessels. View
Wen Li Ji
溫裏劑
Wen Zhong Qu Han
溫中祛寒
Da Jian Zhong Tang
大建中湯
Major Middle-Construction Decoction
Warms and tones middle burner deficiency, directs negative qi downward and alleviates pain. View
Wen Li Ji
溫裏劑
Wen Zhong Qu Han
溫中祛寒
Li Zhong Wan
理中丸
Regulate the Middle Pill
Warms the middle, disperses cold, augments the qi and strengthens the spleen. View
Wen Li Ji
溫裏劑
Wen Zhong Qu Han
溫中祛寒
Wu Zhu Yu Tang
吳茱萸湯
Evodia Decoction
Warms the middle, tones deficient liver and stomach, directs negative qi downward and stops vomiting. View
Wen Li Ji
溫裏劑
Wen Zhong Qu Han
溫中祛寒
Xiao Jian Zhong Tang
小建中湯
Minor Middle-Construction Decoction
Warms and tones the middle burner, harmonizes the middle and alleviates internal injury. View
Xiao Dao Hua Ji Ji
消導化積劑
Xiao Pi Hua Jie
消痞化結
Zhi_Shi_Xiao_Pi_Wan
枳實消痞丸
Immature Bitter Orange Pill to Reduce Focal Distention
Reduces focal distention, eliminates fullness, strengthens the spleen, and harmonizes the stomach. View
Xiao Dao Hua Ji Ji
消導化積劑
Xiao Shi Dao Zhi
消食導滯
Bao_He_Wan
保和丸
Preserve Harmony Pill
Reduces food stagnation and harmonizes the stomach. View
Xiao Dao Hua Ji Ji
消導化積劑
Xiao Shi Dao Zhi
消食導滯
Jian_Pi_Wan
健脾丸
Strengthen the Spleen Pill
Strengthens the spleen, harmonizes the stomach, reduces food stagnation and stops diarrhea. View
Xiao Dao Hua Ji Ji
消導化積劑
Xiao Shi Dao Zhi
消食導滯
Zhi_Shi_Dao_Zhi_Wan
枳實導滯丸
Immature Bitter Orange Pill to Eliminate Stagnation
Reduces and gradually eliminates stagnation and accumulation, clears heat and dispels dampness. View
Xie Xia Ji
瀉下劑
Gong Bu Jian Shi
攻補兼施
Xin Jia Huang Long Tang
新加黃龍湯
Newly Augmented Yellow Dragon Decoction
Enriches the yin, augments the qi, drains heat and purges the bowels. View
Xie Xia Ji
瀉下劑
Gong Bu Jian Shi
攻補兼施
Zen Ye Cheng Qi Tang
增液承氣湯
Increase the Fluids and Order the Qi Decoction
Enriches the yin, generates fluids, drains heat and unblocks the bowels. View
Xie Xia Ji
瀉下劑
Han Xia
汗下
Da Cheng Qi Tang
大承氣湯
Major Decoction to Order the Qi
Vigorously purges heat accumulation. View
Xie Xia Ji
瀉下劑
Han Xia
汗下
Da Xian Xiong Tang
大陷胸湯
Major Decoction for Chest Sinking Disorder
Drains heat and dispels water. View
Xie Xia Ji
瀉下劑
Run Xia
潤下
Ji Chuan Jian
濟川煎
Benefit the Flow Decoction
Warms the kidneys, tones the essence, moistens the intestines and unblocks the bowels. View
Xie Xia Ji
瀉下劑
Run Xia
潤下
Ma Zi Ren Wan
麻子仁丸
Hemp Seed Pill
Moistens the intestines, drains heat, promotes the movement of qi and unblocks the bowels. View
Xie Xia Ji
瀉下劑
Wen Xia
溫下
Da Huang Fu Zi Tang
大黃附子湯
Rhubarb and Prepared Aconite Decoction
Warms the interior, disperses cold, unblocks the bowels and alleviates pain. View
Xie Xia Ji
瀉下劑
Wen Xia
溫下
San Wu Bei Ji Wan
三物備急丸
Three Substances Pill for Emergencies
Vigorously purges cold accumulation. View
Xie Xia Ji
瀉下劑
Wen Xia
溫下
Wen Pi Tang
溫脾湯
Warm the Spleen Decoction
Warms and tones the spleen yang and purges cold accumulations. View
Xie Xia Ji
瀉下劑
Zhu Shui
逐水
Shi Zao Tang
十棗湯
Ten Jujubes Decoction
Purges and dispels congested fluids. View
Xie Xia Ji
瀉下劑
Zhu Shui
逐水
Shu Zao Yin Zi
疏鑿飲子
The Dispersing and Drilling Decoction
Purges the bowels, dispels congested fluids, disperses wind and drains heat. View
Xie Xia Ji
瀉下劑
Zhu Shui
逐水
Zhou Che Wan
舟車丸
Vessel and Vehicle Pill
Promotes the movement of qi and drives out water accumulation. View
Zhi Zao Ji
治燥劑
Qing Xuan Run Zao
清宣潤燥
Qing Zao Jiu Fei Tang
清燥救肺湯
Clear Dryness and Rescue the Lungs Decoction
Clears dryness and moistens the lungs. View
Zhi Zao Ji
治燥劑
Qing Xuan Run Zao
清宣潤燥
Xing Su San
杏蘇散
Apricot Kernel and Perilla Leaf Powder
Gently disperses cool-dryness, disseminates the lung qi and transforms congested fluids. View